Slide Outdoor

Onze HSEQ


Het beleid van Venko is er primair op gericht dat haar activiteiten op een zodanige beheerste wijze plaatsvinden dat incidenten (kwaliteit, arbo & milieu) worden voorkomen en voldaan wordt aan de geldende wet- en regelgeving en aan eisen van de klant.

Alle activiteiten dienen systematisch geïdentificeerd te worden om het bijbehorende risiconiveau te bepalen. Vervolgens dienen deze risico’s tot het laagst praktisch haalbare niveau gereduceerd te worden. Kwaliteit, veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu zijn een primaire, niet te delegeren verantwoordelijkheid van iedere werknemer.

Arbo en veiligheid:

Bij het arbo- en veiligheidsbeleid staat het identificeren en beheersen van risico’s bij de uitvoering centraal met als doel het voorkomen van alle incidenten. Dit geldt niet alleen voor de eigen werknemers, maar ook voor derden, al dan niet betrokken bij de activiteiten van Venko.

Milieu:

Het milieubeleid is er op gericht de milieubelasting en de overlast voor de omgeving als gevolg van onze werkzaamheden te voorkomen. Indien dit praktisch niet mogelijk is, zal de bedrijfsvoering erop gericht zijn dit tot een minimum te beperken. Een uitgebreide Milieu Aspecten en Effecten Register (MAER) geeft inzicht in de milieuprestaties en geldt als basis voor de bepaling van doelstellingen. Reductie van het totale energieverbruik en bijhorend CO2 uitstoot staan hierbij centraal.

Kwaliteit:

Het Kwaliteitsbeleid is gericht op een optimale beheersing van alle werkzaamheden waardoor de door de klant gevraagde kwaliteit gegarandeerd kan worden. Door middel van het verhogen van vakmanschap en kennisniveau bij haar medewerkers, het bevorderen van eenduidigheid in haar werkwijzen en het stroomlijnen van het productieproces gericht op het voorkomen van fouten wil Venko gezien worden als hoogwaardige aannemer, teneinde om tot volle tevredenheid van opdrachtgevers haar diensten te verlenen.

Continue verbetering:

Venko streeft naar continue verbetering op elk gebied en bij alle activiteiten waar de organisatie zich mee bezig houdt. Concrete doelstellingen en actieplannen worden jaarlijks vastgesteld op basis van een analyse van beschikbare gegevens.‚Äč